Általános szerződési feltételek

Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a https://cleanandgo.hu/
weboldalon üzemeltetett szolgáltatás használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.
A Weboldal által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével, megrendelés leadásával a
felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÁSZF-et. Az ÁSZF ily módon való elfogadása
egyben azt is jelenti, hogy az felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen ÁSZF változásait
nyomon követi. Amennyiben az felhasználó a jelen ÁSZF-et nem fogadja el, úgy nem jogosult a
Weboldal használatára, illetve a Weboldal által kínált szolgáltatások igénybevételére. A Clean & Go Hungary
Kft. jogosult a jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított rész vagy új ÁSZF
hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított ÁSZF publikálásra kerül a Weboldalon.

Üzemeltető adatai
Cégnév: Clean & Go Hungary Kft.
Székhely: 1238 Csibuk utca 23.
Cégjegyzékszám:01-09-306814
Adószám: 26189981-2-43
Elektronikus levélcím: cghungary@gmail.com

1. Alapvető rendelkezések

1.1. A jelen dokumentumban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen dokumentum értel-
mezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.

törvény (továbbiakban: Ptk.) és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdé-
seiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező
rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
1.2. Jelen dokumentum 2017.04.01 naptól visszavonásig hatályos. A dokumentum módosításáról az
Üzemeltető a szolgáltatás weboldalán ad tájékoztatást.

2. Igénybe vehető szolgáltatások körének bemutatása
2.1. Az Üzemeltető a https://cleanandgo.hu internetes cím alatt bárki számára elérhető szolgáltatást
(továbbiakban: Szolgáltatás) üzemeltet azzal a céllal, hogy a takarítási szolgáltatást igénylő ügyfeleket
(továbbiakban: Felhasználó) összekösse a takarítási szolgáltatást végzővel
(továbbiakban: Takarítási Szolgáltató) aki takarítási szolgáltatást nyújt a Felhasználónak.

3. Szolgáltatás igénybevételének technikai lépései

3.1. A takarítási szolgáltatás nyújtása céljából a Szolgáltató a Weboldalon a Felhasználó részére admin-
isztrációs felületet biztosít (továbbiakban: Ajánlatkérés felület), ahol ajánlást tud kérni a Felhasználó.

3.2. A Felhasználó kitölti az üres mezőket az Adminisztrációs felületen,az igényeinek megfelelő
takarítási szolgáltatás csomagot bejelöli,majd leadja az így kitöltött Ajánlat kérést.
Általános Szerződési Feltételek

4. Díjazás
4.1. Leadott Foglalásban szereplő takarítási szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése az alábbiak
szerint történhet:
Elsö alkalommal helyszíni kézpénz fizetés
Második alkalomtól akár Banki átutalás
4.1.2 A szolgáltatási díjak megváltoztatatásának jogát az Üzemeltető fenntartja. A megváltozott
díjakat az Üzemeltető előzetesen közli elektronikus felületein, amelyek az alábbiak lehetnek:
Facebook oldal
E-mail üzenet

5. Számlázás

5.1. Takarítási szolgáltatás nyújtását követően a Takarítási Szolgáltató a takarítási szolgáltatás-
ról számlát bocsát ki a Felhasználó részére.

5.2. A takarítási szolgáltatás nyújtása az alábbi formában történhet:

5.2.1 Amennyiben áfás számla igénye van, ezt az oldalon tudja jelezni a megrendelés leadása-
kor,vagy telefonon,vagy személyesen a helyszínen. A megrendelés elvégzése után -„pénztártól

való távozást” követően-, utólagosan (már az nap sem) nem áll a Takarítási Szolgáltató mód-
jában áfás számlát kiállítani [az Áfa tv. 163. § (2) bekezdés b) pontja alapján].

6. Kárfelelősség, panasz
6.1. A Takarítási Szolgáltató teljes körű felelősséget vállal mindennemű kárért, amelyet okoz a
Felhasználónak.
6.3. A Takarítási Szolgáltatás végén az átadásnál jelezheti a Felhasználó a szolgáltató felé,hogy

a szolgáltatással nem elégedett,kifogásolhatja annak minőségét. Ebben az esetben alábbiak szer-
int köteles eljárni a Takarítási Szolgáltató:

A kifogásolt takarítási szolgáltatásokat elfogadható szinten aznap azonnal javítja.
Ezt követően újra átadja a Felhasználónak.

6.3.1. Az Üzemeltető ebben az esetben nem számít fel újabb, a Foglalásban szereplő Szolgáltatási
díjat a Felhasználó részére (így nem kerül kifizetésre újabb díj a takarítási szolgáltatásért a
Takarítási Szolgáltató részére).
6.3.2 A Szolgáltató az átadás és a helyszín elhagyása után semmilyen felelősséget és kártérítést
nem vállal.

7. A Takarítási Szolgáltató kötelezettségei

7.1. A Ajánlatnak megfelelően végzi el az igényelt Takarítási szolgáltatást, úgy hogy semmilyen kárt, sérülést ne okozzon. Ha felmérés után úgy ítéli meg hogy erősebb mechanikai behatás alkalmazásával sérülést okozhat úgy a munkát megtagadhatja vagy a megrendelő saját felelősségére és kérésére végezheti el.
7.2. Az igényelt szolgáltatást elfogadható mértékű odafigyeléssel és szakértelemmel végzi el.

7.3.Megtesz minden szükséges óvintézkedést a Felhasználó tulajdonának elvesztése és/vagy
sérülése ellen.
7.4. Az igényelt Ajánlat alapján a Felek által kívánt végeredménynek a lehető leginkább megfelelő
módon nyújtja a Takarítási Szolgáltatást.
7.5. Takarítási szolgáltatás nyújtását követően a Takarítási szolgáltatásról számlát bocsát ki a
Felhasználó részére.

8. Felhasználó kötelezettségei

8.1. Megtesz mindent annak érdekében, hogy a Takarítási Szolgáltató hatékonyan elvégezhesse az
igényelt szolgáltatásokat az Ajánlásnak megfelelően.
8.2 Biztosít a helyszínen hideg meleg vízvételi helyet, szennyvíz leengedő helyet.

A TAKARÍTÁS VÉGÉRE PONTOSAN ÉRKEZIK. AMENNYIBEN EZ NEM VALÓSUL MEG A TAKARÍTÁST SZOLGÁLTATÓ 2000 FT/FÖ/ÓRA KISZÁMLÁZZA!!

9.2 Az Igényelt Szolgáltatások törlése a Takarítási Szolgáltató által:

9.2.1. Amennyiben a Takarítási Szolgáltató nem képes teljesíteni egy elfogadott Ajánlást az Aján-
lási időben, a Szolgáltató a lehető leghamarabb értesíti erről a Felhasználót.

9.2.2. Olyan meghiúsult takarítás ahol nem a cégünk a felelős az el nem végezhető munkáért/mesterek a helyszínen dolgoznak, a helyszínen a megrendelő nagyobb volumenű munkát szeretne amit előzőleg nem jelzett és így nem megfelelő ehhez a takarítói létszám/ a kiszállási díjat meg kell fizetni a megrendelőnek, ami Budapesten 6000ft+áfa, Budapest vonzáskörében 15000ft+áfa.A szolgáltató Budapesten kívül kiszállási díjat számol fel ami a szolgáltató székhelyétől számláz.

10. Weboldal használatával kapcsolatos kérdések


10.1 Felhasználó a Weboldal használata során a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek

megfelelően, a vonatkozó jogszabályi előírások tiszteletben tartásával köteles eljárni. Követ-
kezésképp a Weboldalt nem használhatja jogsértő tartalmak, számítógépes vírusok terjesztésére,

vagy jogosulatlan adatgyűjtésre.

10.3 Felhasználó az Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye hiányában nem jogosult a Weboldalt
reklámozás vagy egyéb promóciós célokból felhasználni. A Weboldal politikai célú felhasználása
szigorúan tilos.

10.4 Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az általa a Weboldalra feltöltött tartalmakat Üzemeltető
felhasználja, többek között szerkessze, átalakítsa, másolja, terjessze.
10.5 Amennyiben Üzemeltető tudomására jut bármilyen, az Felhasználó általi szabálytalan és vagy
jogellenes felhasználás, úgy jogosult az Felhasználó igényét felfüggeszteni, illetve adott esetben
törölni.

12. Záró rendelkezések

12.1. Jelen Megállapodás elválaszthatatlan részét képezi az Adatvédelmi szabályzat.
12.2. Az Üzemeltető jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket módosítani.
Hatálybalépés:2017.11.28.